Работиш в Гърция и Кипър, не можеш да се пенсионираш в България – дългогодишни проблеми

„Проблемът със значителното забавяне на потвърждаването на гръцки и кипърски осигурителен стаж от страна на компетентните институции на Република Гърция и Република Кипър е добре известен на българската социалноосигурителна администрация, на министъра на труда и социалната политика, на българския СОЛВИТ център, а също и на българския и на гръцкия омбудсман. Въпреки многократните опити за разрешаването му, усилията в тази насока, положени от изброените институции и държавни органи, все още остават без съществен резултат.“ Това казва Георги Терзийски, ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ в НОИ, в отговор на сигнал на Actualno.com за българи с проблем да се пенсионират, ако за работили в Гърция или Кипър.

След 01.01.2007 г., когато България става държава-членка на ЕС и започва прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, се констатира, че забавянето в действията на гръцката институция достига периоди от по няколко години, което на практика блокира всички пенсионни производства във връзка с преценката на право на пенсия на български граждани, придобили гръцки осигурителен стаж, при които българският стаж не е достатъчен за правото на пенсия.

От страна на НОИ са положени усилия за постигане на двустранно споразумение в областта на социалната сигурност между България и Гърция, чрез което да се задълбочи двустранното сътрудничество в социалната сфера между двете държави и да се постигне ускоряване на процедурата по удостоверяване на гръцки осигурителни периоди. На 20.05.2015 г. между НОИ и социалноосигурителната институция на Гърция (тогава IKA-ETAM, понастоящем EFKA) е подписано споразумение за сътрудничество в сферата на държавното обществено осигуряване. В същото е изразена готовност от гръцка страна за ускоряване на пенсионните процедури и е поет ангажимент за бъдещо определяне на срокове, в които гръцката институция да се произнася по постъпили от НОИ искания.

От страна на НОИ са отправяни покани за организирането на двустранни работни срещи в България на 15.12.2017 г., 13.08.2018 г., 08.07.2019 г. и 26.02.2020 г., но въпреки изразеното принципно съгласие за провеждането им, гръцката институция не се е отзовала на отправените покани. За съдействие за провеждане на българо-гръцка работна среща НОИ се е обръщал към ръководителя на службата по трудови и социални въпроси за Гърция и Кипър на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на Република България в Атина, но въпреки положените от негова страна усилия, както беше посочено по-горе, към настоящия момент гръцката страна не е приела нито една от отправените покани. След 2015 г. подробен списък с данни за българските граждани, чиито пенсионни досиета са със забавена обработка поради липса на удостоверяване на гръцки осигурителен стаж, е изпращан от управителя на НОИ до ръководителя на EFKA през годините.

Голяма част от гражданите със забавени пенсионни производства са подали жалби в българския СОЛВИТ център, но предвид констатираната неефективност на комуникацията с гръцката социалноосигурителна институция, с писмо от екипа на СОЛВИТ в Европейската комисия до НОИ от 06.02.2020 г. е посочено, че СОЛВИТ не може да разреши проблемът на гражданите, тъй като гръцкият орган няма достатъчно капацитет да се справи с текущия обем на работата.

С въпроса е запозната и Европейската комисия. Гръцката страна обяснява значителното забавяне в дейността на своята администрация с провеждането на мащабна национална социалноосигурителна реформа, включваща трансформация на социалноосигурителната институция, съпроводена с пенсиониране или напускане на голям брой служители от администрацията и невъзможност за осигуряване на достатъчно квалифициран личен състав, който да изпълнява служебните функции своевременно.

По отношение на Република Кипър нееднократно е сигнализиран ръководителят на службата по трудови и социални въпроси, отговарящ за двете държави – Кипър и Гърция, предоставяни са му и списъци със забавените заявления. Провеждани са и срещи между представителите на двете институции, в т.ч. и онлайн, последната от които беше в началото на 2022 г. Следва да се отбележи, че забавянето от страна на кипърската институция е по-малко като обем по сравнение с това от страна на гръцката институция, но въпреки това въпросът стои и засяга интересите на немалко граждани.

Предвид на обстоятелството, че Кипър е държава, която в края на 2021 г. е стартирала участие в системата за електронен обмен на данни в ЕС в областта на пенсиите, изразяваме надежда, че процесът по обработка на заявленията, респективно на удостоверяване на кипърски стаж, ще се ускори, уточняват още от НОИ. * СОЛВИТ (SOLVIT) е неформален механизъм, създаден през 2002 г. от Европейската комисия (ЕК) и държавите членки на Европейския съюз (ЕС) за предоставяне на решения на конкретни трансгранични проблеми, възникнали пред гражданите и фирмите в резултат на неправилното прилагане на правилата на вътрешния пазар от държавната администрация.

Във всяка държава членка на ЕС, както и в страните от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) има установен по един СОЛВИТ център в рамките на изпълнителната власт. Центровете си сътрудничат посредством електронна база данни, като задачата им е да намерят конкретно разрешение на даден проблем в срок до 10 седмици.

Българският СОЛВИТ център функционира от присъединяването на страната ни към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Съгласно разпоредбата на чл. 73, т. 8 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация функциите на национален СОЛВИТ център се изпълняват от дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз” (КВЕС).

Previous post Зловещ инцидент в клас с две момичета от Стара Загора смрази съучениците им
Next post Костадинов: В момента тече симулация по премахването на главния прокурор